Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználójakíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentumnem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési,és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői adatok ismertetése

 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

 • A kínált termékek kategória besorolása

 • Rendelési információk ismertetése

 • A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

 • Rendelés lépéseinek bemutatása

 • A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése

 • Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

 • Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

 • Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 • Jótállási, garanciális információk, tudnivalók

 • Az elállási jog ismertetése

 • Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

 • Adatkezelési információk

Üzemeltetői adatok

 • Cégnév: Monetarium Kft.

 • Székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 19. fsz.3

 • Adószám: 22943471-2-42

 • Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-945783

 • Szerződés nyelve: Magyar

 • Elektronikus elérhetőség: info@monetarium.hu

 • Telefonos elérhetőség: +36 30 950 43 61

 • Számlaszám: OTP 11707000-20001106

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhosszállítással rendelhetőek meg.Rendelési információk

A részletes szállítási díjszabás megtekinthető a Szállításifeltételek menüpont alatt.
A monetarium.hu webáruházban található termékkategóriák között böngészhet. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait. Habővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintsona termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el,ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Rendelés menete

1.  A kosár jelre kattintva a terméket aKosárba helyezheti.
A termékeket a Kosárba helyezhetibejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kelllépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztráljamagát. A regisztrációt a menüpont alatt találja.
Ha Önregisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja ajelszó Bejelentkezésemlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét,akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.
Belépést aBejelentkezésmenüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrálte-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Hasikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Önregisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségévelelhagyhatja az áruházat.

2.  A kosár tartalmát a Kosármenüpont segítségével ellenőrizheti szerkesztheti. Ittmegtekintheti és módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékbőlmilyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választaniaz Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetvetörölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljeskiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárbahelyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot Ha mindenrendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Fizetésgombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

3.  Miután véglegesítette rendelését amegadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikusvisszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyibennem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését.Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Mindenmegrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. Bankiátutalásnál az összeg beérkezése után postázzuk a terméket.

Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne a Monetárium webáruházban(www.monetarium.hu), úgy az első vásárlás alkalmával meg kelladnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét,számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint akésőbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció soránjelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a bármikortörölhető. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges aregisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációte-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általamegadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítássorán a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadásátkövetően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személybirtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetvehátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Afelhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz,hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli arendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkorlesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailbenmegerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagytévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.
Aregisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címetcsak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyenkötelezettséggel nem jár!


A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-17óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokonkívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben aza munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanaponkerül feldolgozásra.
Általános teljesítési határidő, avisszaigazolástól számítva 1-3 munkanap. Fenntartjuk a jogot amár visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagyteljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag amegrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Atermék vételárának előre történő kiegyenlítése eseténvisszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.


1.banki előre utalással: hamár visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazolóe-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és amegrendelésszámot, melyre hivatkozni kell az átutalássorán. Amennyiben az átutalt összeg megérkezik számlaszámunkra(a tranzakció általában másnap reggelre megérkezik) csak akkoradjuk fel a futárszolgálattal a terméket.


Garancia

A termékre a vásárlás napjától számított 15 napvisszavételi garanciát vállalunk terméktől függően. Avisszaküldendő terméket visszaküldheti a Monetárium Kft címére.Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, aztminden esetben visszaküldi a feladónak!

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló,17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében afogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8munkanapon belül indoklás nélkül elállhat aszerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelentájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónapelteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási joggyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásánakköltségén kívül más költség nem terheli, avállalkozás azonban követelheti a nemrendeltetésszerű használatból adódó anyagi kármegtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nemilleti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.

 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően akormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztórészére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevőkközött kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belülindokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdésszerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányulószerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, haeddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbelimegerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanapelteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjátólszámított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtásárairányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, haeddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbelimegerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanapelteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjátólszámított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. §szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2)bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételéneknapjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben –a szerződéskötés napjától számított három hónapon belülkerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanapelteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termékkézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjátólszámított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.(4)
Írásban történő elállás esetén azt határidőbenérvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát ahatáridő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles afogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbbaz elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) Afogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékvisszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Afogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozásazonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatábóleredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. §szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozószerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt avállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésévelmegkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiacértékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzésétmegteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagytelefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával apostára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történőjelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postaiúton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlottküldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postáraadás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagyfutárszolgálat segítségéve juttassa a cégünk címére. Fontos,hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerültköltségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igényszerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatotértesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját acsomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
Kiemeltenügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nemrendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése aVásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezésétkövetően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomagkibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erreaz esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülésevégett van szükség. (például, hogy a visszaküldött terméksérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követőharminc napon belül a  Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapjánpostai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)